LET OP Op 1 januari 2014 fuseerde de CG-Raad met het Platform VG tot de nieuwe koepelorganisatie Ieder(in), een 'netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte'. Op deze website vind u oude informatie.


Verkiezingen en Formatie

Voor en achter de schermen lobbyt de CG-Raad om de politieke wensen van mensen met een bperking in het regeerakkoord opgenomen te krijgen.Gelijke Behandeling

De CG-Raad wil dat Nederland het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap zo snel als mogelijk ratificeert. Het verdrag is een belangrijk fundament voor gelijke rechten en gelijke behandeling van mensen met een beperking in Nederland. Mensen met een beperking willen meedoen als ieder ander. Helaas krijgen ze nog te vaak te maken met uitsluiting. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reizen met het openbaar vervoer of niet terecht op de opleiding van hun keuze. Wetten kunnen hier verandering in aanbrengen


VN verdrag


Waar gaat het om

In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. 21 landen hebben dit verdrag ondertekend. Ondertekening verplicht een land ervoor te zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Nederland ondertekende het verdrag in 2007, maar het verdrag geldt pas in ons land als de Tweede en Eerste Kamer het verdrag bekrachtigen (ratificeren). Dat is, ondanks beloften van verschillende kabinetten, tot nu toe nog niet gebeurd. fumisterie


2015

Het kabinet werkt momenteel aan een Goedkeurings- en Invoeringswet waarmee het VN-verdrag officieel geratificeerd wordt. Die wetten komen begin 2014 of eerder in de Tweede Kamer. De verwachting is dat het verdrag in Nederland in 2015 officieel van kracht zal zijn.


Wat vond de CG-Raad

De CG-Raad vindt dat Nederland het VN-verdrag zo snel mogelijk moet ratificeren, zodat mensen met een functiebeperking ook in ons land aanspraak kunnen maken op de rechten die in het verdrag zijn vastgelegd. chimney flue


Wat deed de CG-Raad

De CG-Raad heeft jarenlang gestreden voor de totstandkoming van het verdrag en de ondertekening ervan door Nederland. Wij dringen nu bij het kabinet aan op spoedige ratificatie.


Gelijke rechten, gelijke kansen


Waar gaat het om

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat alle mensen in Nederland gelijke rechten en gelijke kansen hebben. In de praktijk is dat echter niet altijd het geval. Mensen met een beperking ondervinden dagelijks dat zij ergens van worden uitgesloten. Bijvoorbeeld als zij een gebouw niet binnen kunnen komen, als zij een baan niet krijgen vanwege hun handicap, als zij geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.De individuele rechtsbescherming van mensen met een beperking moet volgens de CG-Raad zo snel mogelijk gelijk worden aan die van mensen zonder beperking. Wetten en regels moeten zodanig veranderd worden, dat mensen met een beperking dezelfde rechten en dezelfde kansen krijgen als mensen zonder beperking en op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat geldt niet alleen voor de nationale wet- en regelgeving, maar ook voor Europese en andere internationale regels.Wat deed de CG-Raad


De CG-Raad is de afgelopen bijzonder actief geweest om ervoor te zorgen dat het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een beperking door Nederland geratificeerd wordt. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, zodat mensen met een beperking in Nederland aanspraak kunnen maken op de rechten die in het VN-verdrag zijn vastgelegd. edelstahlkamin


Daarnaast maakt de CG-Raad zich sterk voor een verbreding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap en Chronische Ziekte (WGBH/cz). Het openbaar vervoer en de beschikbaarheid van goederen en diensten maken nog geen deel uit van deze wet. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. (link naar WGBH/cz-artikel)


De CG-Raad neemt met een aantal andere organisaties deel aan ‘Platform Artikel 19’, een Nederlands platform ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling. (Voorheen Platform Artikel 13. In het nieuwe Europese verdrag is de inhoud van artikel 13 verplaatst naar artikel 19. Het Platform heeft de naam hieraan aangepast).


Daarnaast heeft de CG-Raad intensief contact met de Commissie Gelijke Behandeling, die klachten op grond van de WGBH/cz beoordeelt.


Lees meer over gelijkheid.


Toegankelijkheid

De samenleving is nog onvoldoende toegankelijk. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan de maatschappelijke activiteiten. Uiteten, geld pinnen, internetten, wonen, theaterbezoek etc. Deze belemmeringen worden nog teveel onderschat


WGBH/cz Goederen en diensten

Waar gaat het om

Op 1 december 2003 werd de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/cz) van kracht. Op grond van die wet is het niet meer toegestaan om onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder beperking. Aanvankelijk was de wet beperkt tot het terrein van arbeid en beroepsopleiding. Sinds 2009 is ook discriminatie op het gebied van wonen en onderwijs niet meer toegestaan. flue pipe


Helaas ontbreekt in de WGBH/cz nog altijd een tekst over goederen en diensten. Daaronder valt bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen. Dat betekent dat mensen met een beperking nog steeds niet beschikken over een wettelijk instrument om de toegankelijkheid van de samenleving af te dwingen.


In april 2009 is het Europees Parlement overigens al wel akkoord gegaan met een aanvullende richtlijn op het terrein van gelijke behandeling. Hierin is de gelijke behandeling op het terrein van goederen en diensten geregeld. Deze richtlijn zal waarschijnlijk in 2011 van kracht worden. (link naar artikel over Brede richtlijn)


Bent u op zoek naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in draadvonken? Dan is HUBA u graag van dienst. Wij zijn een bedrijf met jarenlange ervaring in de sector van de metaalbewerking. U kunt bij ons onder meer terecht voor draaien, frezen, persen en draadvonken. Wij werken met zogenaamde ‘troubleshooters’ en zodoende bent u bij HUBA verzekerd van een zeer korte doorlooptijd. Omdat wij onze eigen bezorgdienst hebben, heeft u bij ons ook de garantie op een snelle levering. Dat is de service van een specialist. cnc draaien


Dit zijn maar een aantal van de vragen die bij mensen in scheiding kunnen spelen. Een scheiding is één van de life events in het leven, die je (helaas) kunt meemaken. Net zoals bijvoorbeeld geboorte en dood. Het is een zeer emotionele periode voor de meeste mensen, waarbij het gevoel het kan overnemen van het verstand. Dan is het fijn als er een neutrale derde bij jullie aan tafel zit om jullie te begeleiden. In Overleg Mediators is ‘meerpartijdig’. Dat betekent, dat wij er voor jullie allebei zijn. scheiden almere


Met ons in zee gaan, betekent dat uw beursstand een onuitwisbare indruk achter die uw klanten of toekomstige klanten overrompelt. Wij maken met andere woorden uw product, dienst of imago tastbaar in een unieke ruimte. standbouw Prins Design is een full-service standbouwbedrijf met alle disciplines in huis voor ontwerp en realisatie van in het oog springende stands.


Wat vond de CG-Raad

De CG-Raad vindt het een schande dat in de WGBH/cz een tekst over goederen en diensten nog altijd ontbreekt en pleit al jaren voor uitbreiding op dit terrein. Die uitbreiding stuit op weerstand in de samenleving omdat veel mensen, vooral ondernemers, denken dat toegankelijkheidsmaatregelen veel geld kosten.


Wat deed de CG-Raad


De CG-Raad blijft zich inspannen om de uitbreiding van de wet met ‘goederen en diensten’ voor elkaar te krijgen. De CG-Raad neemt met een aantal andere organisaties deel aan ‘Artikel 13’, een Nederlands platform ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling. Op die manier ontstaat meer draagvlak voor de uitbreiding van de WGBH/cz. afvallen eindhoven


Gebouwen en openbare ruimte


Waar gaat het om

Toegankelijkheid van de gebouwen en openbare ruimte is nog lang niet geregeld in Nederland. Het Bouwbesluit bevat enkele regels, maar die zijn onvoldoende. En handhaving van het Bouwbesluit door gemeenten vindt onvoldoende plaats. Voor de openbare ruimte zijn zelfs helemaal geen regels. Wel bestaan het Handboek voor Toegankelijkheid (HvT) en de ITS-criteria.


Het Handboek voor Toegankelijkheid geeft de ergonomische uitgangspunten aan waar de gebouwde omgeving aan moet voldoen zodat deze voor iedereen op een gelijkwaardige manier gebruikt kan worden. Onder gebouwde omgeving vallen niet alleen gebouwen, maar ook de openbare ruimte en de inrichting. Het ITS-symbool (gebaseerd op het HvT en ITS-criteria) geeft aan dat een gebouw, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenement of object bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking.


Het ITS-symbool is in 1971 in Nederland ingevoerd. De ITS-keuringen worden uitgevoerd door het Projectbureau Toegankelijkheid, als onafhankelijk keuringsinstituut opgericht door de CG-Raad. Het ITS-keurmerk en het Handboek voor Toegankelijkheid zijn niet verplicht voor openbare gebouwen. Zelfs niet voor scholen. sterk seo


Wat vond de CG-Raad

Het is voor ons een uitgemaakte zaak dat gebouwen en de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn.


Lees meer over toegankelijkheidAWBZ

Het kabinet heeft stevige maatregelen genomen om de kosten van de AWBZ terug te dringen. Dit heeft effect op begeleiding voor mensen. De CG-Raad vindt dat burgers aanspraak moeten kunnen maken op zorg die ze nodig hebben. Thuis, op het werk en op school.Onderwijs

Het recht op onderwijs is voor kinderen en jongeren met een beperking minder goed gewaarborgd. Ouders moeten gelijkwaardig kunnen kiezen tussen regulier of speciaal onderwijs. Uitgangspunt moet zijn: wat is het beste voor de leerling?
Geneesmiddelen

In het geneesmiddelenbeleid moet de gebruiker centraal staan. Bij het voorschrijven van medicijnen mag niet het aanbod van de farmaceut of het beleid van de zorgverzekeraar bepalend zijn. De afwegingen van de patiënt over zijn kwaliteit van leven staan centraal.Werk

Werk is voor veel mensen een sleutel tot maatschappelijke participatie. Het hebben van werk is ook voor mensen met een beperking van groot belang. Zij hebben echter een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Vinden en behouden van betaald werk is moeilijk.Hulpmiddelen

Goede hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking van groot belang. Medische hulpmiddellen bevorderen de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig functioneren. De kwaliteit van een hulpmiddel heeft invloed op het dagelijks leven van de gebruiker.Geldzaken

Mensen met een handicap of chronische ziekte hebben vaak beduidend minder te besteden dan gezonde mensen. De CG-Raad maakt zich sterk voor verbetering van de inkomenspositie van mensen met een beperking, met uiteindelijk doel een gelijkwaardige inkomenspositie.Wmo

De Wmo verplicht gemeenten mensen te ondersteunen als zij beperkingen ondervinden in hun zelfredzaameheid. Cruciaal in het slagen van de Wmo is de manier waarop gemeenten deze zogenaamde compensatieplicht invullen. Een omslag van handelen en denken is nodig. gevelreinigingDe sponsors van dit domein zijn:


 kachelpijp en rookkanaal


 canna fumariakaminrohr , twin wall flue pipe tubos para chimeneas .

 cnc draaien, door hun grote machinepark  conduit de cheminee , conduit de fumee


Pfister weegtechniek. een weegbrug kan voor vele doeleinden gebruikt worden bijvoorbeeld om te berekenen of de lading niet te zwaar is maar ook om te kijken hoeveel lading er achtergelaten is op dit moment word er eerst een volle lading gewogen om na het lossen de lege massa te wegen Solas is een merk wat in deze wereld veel voorkomt.


Unlimited tuning. voor het tunen van je auto is dit het adres, door chiptuning kunt u de auto zuiniger laten rijden of juist sneller laten optrekken niet alle auto's komen met de juiste instellingen voor degene die de auto bestuurd chiptuning maakt hier een einde aan en zorgt ervoor dat de auto helemaal eigen gemaakt kan worden, ook bieden zij chiptuning files aan


  Rury kominowe - Rookkanaal 


Visitekaartjes zijn erg handig om snel kenbaar te maken voor welke firma u werkt of als u snel uw contactgegevens. Of je nu een kleine of grote oplage visitekaartjes nodig hebt, wij printen ze voordelig en snel. Door online printen houden wij onze kosten laag. Lever je bestanden aan als PDF of bijna elk ander bestandstype en betaal gemakkelijk en veilig via iDEAL. Bereken onderaan deze pagina de prijs en leverdatum van jouw visitekaartjes.


Dagelijks gaan er miljoenen zendingen rond binnen Europa luchtvracht. Afhankelijk van de inhoud, de herkomst en de eindbestemming kunnen ze op verschillende manieren vervoerd worden. TransHeroes® kent ze allemaal en vindt altijd de meest geschikte manier van transport voor uw zending. Ongeacht het volume en de inhoud is dus elke bestemming te bereiken.


In deze regio is het totaalconcept dat wordt aangeboden voor het woningontruimen van uw woning en het verzorgen van uw verhuizing een groot succes. Daarbij vinden wij heldere communicatie belangrijk. Alle afspraken die wij met de klant maken, worden netjes bevestigd, zodat er u precies weet wat u van ons kunt verwachten. woningontruiming


Beleggen doe je voor de lange termijn. Met geld dat je over hebt. Als je het slim speelt, kan je investering veel waard worden. leren beleggen ?


Een brandwerende kluis is zo gebouwd dat het de inhoud beschermt bij een brand. Er kunnen dubbele isolatiewanden inzitten en er zit een speciale strip in die uitzet bij warmte. Hierdoor worden de kieren extra afgesloten, zodat de hitte ..... brandkluis , kluis en brandkast

spoed vertalingen 
 
Bent u van plan uw woning makelaar barneveld te koop aan te bieden, dan heeft u waarschijnlijk veel vragen. Wat moet ik uitzoeken voordat ik mijn huis te koop zet? Wat is een reële vraagprijs? Daar helpen wij u graag bij. Wij regelen de gehele verkoop voor u vanaf een professionele presentatie van uw woning tot de eigendomsoverdracht bij de notaris.
 
Dit is Go! Makelaars, het eigentijdse makelaarskantoor van Deventer. We hebben passie voor het makelaarsvak en verplaatsen ons graag in jouw wensen. Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak, Go! Makelaars heeft die aanpak makelaar deventer
 
Nassau ondersteunt met expertise en daadkracht een groot aantal bedrijven in de regio’s rond makelaar zeist, maar ook elders in Nederland en in het buitenland, bij het behalen van een optimaal rendement uit hun commerciële (beleggings)objecten.
 
Op zoek naar een makelaar Utrecht? Welkom bij Paul Dijkstra makelaar utrecht. Ons kleine en betrokken makelaarskantoor heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de stad en omgeving van Utrecht. We zijn met name gespecialiseerd in wonen in Oost, aan De Gracht en aan De Vecht.
 
Een makelaar in Othene, Zuiddorpe of Westdorpe in de gemeente Terneuzen moet goed op de hoogte zijn van de lokale markt en de bevolking om van waarde te zijn voor mensen die een huis willen kopen of verkopen. Zo moet hij kennis hebben van de bouwstijl van de huizen. makelaar terneuzen


Hou je van een verrassende indeling, licht en ruimte? Een moderne uitstraling en vrij uitzicht? Dan is deze goed onderhouden tussenwoning met uitbouw in de wijk Oosterboer makelaar meppel misschien wel de woning voor jou! Vloerverwarming, twee badkamers, zonnepanelen, een slaapkamer op de begane grond, kunststof kozijnen, lichte en ruime overloop, tuin met carport, schuur en overkapping, aardwarmtepomp, meerdere terrassen, keuken ensuite, openslaande tuindeuren, 6 pits keramische kookplaat… Te veel om op te noemen, zoveel luxe. Wie van royaal wonen houdt vindt hier zijn plek!
 
Bij het aankopen van een huis is niet alleen de prijs bepalend. Het moment van overdracht kan  belangrijk zijn en ook “zekerheid” kan voor de verkopers van doorslaggevend belang zijn. Wat zijn de voorbehouden? makelaar amersfoort Is een bouwkundig onderzoek gewenst of wil jij als koper voorbehoud van financiering? Kortom; bieden is meer dan alleen je prijs noemen! Durf jij van de standaard af te wijken? En als je dat doet wat zijn dan je risico’s? Bieden zonder voorbehoud van financiering kan een boete opleveren van maar liefst 10% van de koopsom als je uiteindelijk de financiering niet rond krijgt en de koop niet kan doorgaan. Het bedrag kan dus behoorlijk oplopen.

 
Van prachtige starterswoningen tot vrijstaande droomhuizen uit het topsegment. Eén ding is overduidelijk: Van Dijk – Van Essen makelaars is in Veenendaal en Rhenen dé makelaar voor iedereen. Niet voor niets vertrouwen vele opdrachtgevers ons de verkoop van hun woning toe. Die eerste echte koopwoning of dat appartement  waar je voor het eerrst samen woonde. Dat prachtige huis waar misschien wel kinderen ter wereld kwamen. Die vertrouwde plek waar zoveel moois heeft plaatsgevonden, ga je misschien verkopen. Dat kan omdat bijvoorbeeld  je gezinssituatie veranderd of omdat je woonwensen veranderen. makelaar veenendaal autobedrijf Haarlem

Maak een afspraak om jouw woonwensen te bespreken, wij helpen jouw plannen te realiseren!